הצטרפות

על מנת להצטרף כחבר לעמותה, יש להוריד את טופס ההצטרפות למחשבך, למלאו ולשלחו בצירוף
המחאה לפקודת עמותת מושתלי כבד, על סך -.70 שקלים, דמי חבר לשנה. 

חברי העמותה זכאים לתעודת חבר בארגון הגג של ארגוני הנכים, ללא תשלום נוסף. 
המעוניינים יפנו אל העמותה לקבלת הטופס המתאים.